Veilig Sport Klimaat

De Jong Sports heeft als doel een sociaal veilige verenigingscultuur te creëren en te behouden.

Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.

 

Normen en waarden/ basiswaarden

De Jong Sports heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen.

Die basiswaarden zijn:

 1. Plezier
 2. Respect
 3. Eerlijkheid
 4. Betrokkenheid
 5. Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van De Jong Sports. Dus voor alle leden, leiders/trainers, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

 

Gedrags- en omgangsregels

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van De Jong Sports de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op

gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of

maakt hij/zij een melding bij de trainer. De trainer onderzoekt in samenwerking met de

vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. De trainer is verantwoordelijk voor de

incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur

blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incidentopvolgingen.

 

Gedrags- en omgangsregels

1 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.

2 Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.

3 Ik val de ander niet lastig.

4 Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

5 Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van De Jong Sports

6 Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

7 Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.

8 Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

9 Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

10 Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

11 Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.

12 Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

 

Iedere trainer die op vaste basis bij De Jong Sports met jeugd omgaat, zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit moeten hebben.

Daarnaast zullen alle begeleiders de gedragsregels moeten ondertekenen.

Ondertekening van gedragsregels

De gedragsregels worden vanaf vaststelling van voorliggend beleidsplan door iedere begeleider (van de jeugd) ondertekend. In bijlage 1 is de verklaring opgenomen die door iedere begeleider

ondertekend dient te worden.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Functie- en rolbeschrijving vertrouwenscontactpersoon

 

Bij De Jong Sports is er één vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Thysia Rijken is het vertrouwenscontactpersoon Het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon besteden actief aandacht aan

dit onderwerp. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon worden opgenomen op de

website om op die manier een duidelijk aanspreekpunt te hebben voor klachten rondom het ervaren van ongewenst gedrag. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn:

 • Beschikbaar zijn voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
 • Eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
 • Advies uitbrengen aan bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding.

 

Protocol Incidenten

Melding incident Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele intimidatie en misbruik

Het bestuurslid doorloopt in 5 stappen een incident of melding als denkproces. Waar heb ik als

bestuurslid mee te maken, en wat is het kader waarin ik handel? De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde staat niet vast en kan in de praktijk

anders verlopen. Waar het om gaat, is dat de op enig moment in het proces alle stappen zijn doorlopen, voordat men besluit om al dan niet een melding te doen bij de aanklagers.

1 Kennisnemen van het incident

2 Handelingskader

3 Hoor- en wederhoor gesprek 2

4 Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag

5 Afweging meldplicht en opvolging

 

Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het bestuurslid van een vereniging in eerste instantie doorloopt. Maak gebruik van de hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke seksuele intimidatie meldingen.

Tijdens stap 4 gaan het bestuurslid van de vereniging en de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond gezamenlijk in overleg.

Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening besproken.

 

Let op: dit protocol is de absolute basis. Indien het protocol in werking wordt gesteld, raden wij aan om
de Meldcode Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport van het Centrum Veilig Sport ter hand te nemen

 

 

Meldplicht seksuele intimidatie

Bestuurders, begeleiders hebben meldplicht bij ieder vermoeden van seksuele intimidatie

 • Trainers/begeleiders melden bij bestuur vereniging of vertrouwenscontactpersoon bond
 • Bestuur van vereniging meldt bij vertrouwenscontactpersoon bond of Centrum Veilige Sport
 • Alle leden en betrokkenen hebben een meldverantwoordelijkheid

 

 

Noodsituaties

Bij signalen die wijzen op acuut gevaar en zodanig ernstig geweld of misbruik dat de melder of slachtoffer of andere leden daartegen onmiddellijk beschermd moet worden, moet de bestuurder

meteen advies vragen bij de politie of is zelf aangifte plichtig vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het is aan te raden jaarlijks een overleg met de wijkagent te onderhouden om zo elkaar in noodsituaties snel te kunnen vinden.

De vertrouwens(contact)persoon sportbond en Centrum Veilige Sport Nederland hebben directe contacten met zedenpolitie. Bij aanranding en verkrachting nooit zelf gesprekken voeren en direct naar politie doorverwijzen.

 

Communicatie grens overschrijdend gedrag intern

 

1 Een melding behandelen

De melder wordt verbonden aan Thysia Rijken

Thysia Rijken bekijkt de zaak rustig en neutraal.
Thysia Rijken luistert goed en stelt de juiste vragen zodat ze een duidelijk beeld krijgt van de melding en volg de stappen om te bepalen met wat voor soort incident ze te maken heeft.

2 Aanspreken op gedrag

Wanneer je ziet dat iemand onhandig of grensoverschrijdend gedrag vertoont, spreekt de verantwoordelijke persoon de betreffende aan of bij een melding wordt bepaald welke stappen genomen dienen te worden en wat de opvolging is. Bij een lichte overtreding van omgangsregels/gedragsregels spreekt onderstaande persoon of orgaan de sporter, ouder of trainer aan:

1 Begeleider

2 De Jong Sports

3 SNN Stichting Nunchaku Nederland

 

Communicatie grens overschrijdend gedrag extern

Bij fysiek geweld, verbale dreiging of bij persoonlijke verbale belediging

1 Men moet er vanuit gaan dat de melding het begin kan zijn van ernstiger feiten of van meer meldingen. Beter nu ‘overdreven’ reageren dan straks het verwijt krijgen te weinig te hebben gedaan.

2 Bestuurslid of verantwoordelijke maakt notities van data, tijden, feitelijkheden, afspraken en betrokkenen.

3 Bestuurslid of verantwoordelijke maakt een melding bij de betrokken vereniging of bond

4 Bestuurslid of verantwoordelijke doet aangifte bij de politie (Alleen bij fysiek geweld, aanranding of verkrachting)

5 Bestuurslid of verantwoordelijke zendt rapport naar arbitrage SNN

Bij fysiek geweld, verbale dreiging of persoonlijke verbale belediging van arbitrage)

Gedragsregels begeleider/ Gedragscode Begeleider

Gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor sportbegeleiders

De Jong Sports vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden.

1 De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt

2 De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast

3 De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.

4 De begeleider gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.

5 De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

6  De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

7  De begeleider gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.

8  De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.

9 Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

10 De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

11 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon

Commissie Veilig Sportklimaat

De gedragscodecommissie wordt door het bestuur samengesteld uit leden en ouders van (jeugd)-leden. Zij fungeren als adviesorgaan richting het Bestuur.

 • 1e taak: hoe vorm gaan geven aan de commissie; wat zijn de taken, kwesties rondom het speelveld, in behandeling nemen, hoor/wederhoor en daarna advies uitbrengen aan het bestuur.
 • 2e de taak: verder uitdragen van de gedragscode via publiciteit in de nieuwsbrief en op de website, en mondeling aan trainers, leiders en spelers binnen de vereniging.

 

Diversiteit en inclusiviteit

Wanneer begeleiders of bestuursleden van De Jong Sports signalen opvangen van discriminatie, homofobie, pesten of uitsluiten op het gebied van afkomst, religie, lichamelijke en/of geestelijke beperking of leeftijd treden we op volgens protocol incidenten.

De Jong Sports brengt het thema inclusiviteit en diversiteit onder de aandacht wanneer de mogelijkheid zich voordoet, bijvoorbeeld door:

1 de regenboog te vlag te hijsen op Coming outday (11 oktober)

2 door andere uitingen van LHBTI te delen op onze communicatie kanalen

De Jong Sports stelt zichzelf ten doel om relevante maatschappelijk thema’s onder de aandacht te brengen die passen in de sfeer en de cultuur van de vereniging.

 

Opleiden/ ontwikkeling trainers

Vrijwilligers die zich aanmelden ter ondersteuning van de vereniging worden geschoold door de vereniging. Sportbegeleiders, trainers en coaches spelen een centrale rol in de positieve sportcultuur

binnen de vereniging. Zij zetten de toon en zijn pedagogisch betrokken bij sporters. Ze grijpen in als er tussen sporters grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Ze hebben bovendien een voorbeeldfunctie. Het opleiden van sportbegeleiders is een belangrijke stap naar een positief sportklimaat. Dit betaalt zich terug in een goede sfeer binnen de vereniging, tevreden leden en gemotiveerde vrijwilligers.

Voor een Veilig Sportklimaat adviseren we om onderstaande artikelen op te nemen in het huishoudelijk reglement

René de Jong verzorgt trainersbegeleiding. Met behulp van een zelfscan, observatie, feedbackgesprekken en leerdoelen wordt ontwikkeling van (beginnende) trainers ingang gezet of uitgebreid.

Nieuwe trainers krijgen standaard het filmpje ‘4 inzichten van Trainerschap’ te zien.

De Jong Sports ziet erop toe dat er aandacht is voor opleiding en ontwikkeling van trainers.

 

Gedragsregels ouders/ verzorgers en andere betrokkenen

Roep of schreeuw geen negatieve of beledigende dingen vanaf de zijlijn!

Waarom niet?

 • Het verpest de sfeer.
 • Het leidt de spelers af, ook al is het goed bedoeld.
 • De kinderen kunnen zich schamen voor hun ouders.
 • Bij het veld staan mag, maar negatief zijn niet.
 • Vraag bijvoorbeeld of uw kind het wel leuk vindt als u veel of weinig schreeuwt.
 • Geef weinig aanwijzingen als ouder, want dat doet de coach wel.
 • Blijf rustig, want schelden lost niks op. Dan voelt uw kind zich alleen maar rotter.
 • Het is maar een spel, dus draaf niet door.

Wel doen:

 • Complimenten geven en aanmoedigen.
 • Positief zijn.
 • Moed inspreken als kinderen achterstaan.

Niet doen:

 • Schelden.
 • Tips en tactische/technische aanwijzingen geven. Deze geeft de coach.
 • Naar de scheids of de grensrechter schreeuwen

 

Zorgsignalen

Opvallend gedrag/ onderbuikgevoel of twijfels

Mogelijke acties:

 • De begeleider/ bestuurder of verantwoordelijke bespreekt het gedrag of de situatie met een ouder/verzorger

o Maakt afspraken over gedrag

o Verbindt de ouder aan een pedagogisch adviseur binnen de vereniging

 

Lichte of middelgrote zorgsignalen

Mogelijke acties:

 • De begeleider/ bestuurder of verantwoordelijke maakt een melding bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging
 • De begeleider/ bestuurder of verantwoordelijke belt voor advies of geeft het advies om contact te zoeken met de sociaal makelaar uit de wijk
 • De begeleider/ bestuurder of verantwoordelijke belt voor advies met Veilig Thuis 0800-2000 (dit kan ook anoniem)

 

Acute zorgen

 • De begeleider/ bestuurder of verantwoordelijke belt direct met politie op 112 of 0900 8844 of bel Veilig Thuis 0800-2000

 

 

 Verklaring Gedragsregels trainer/ vrijwilliger

De Jong Sports is een club van ons allemaal. De Jong Sports wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Op een positieve en prettige manier met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. De Jong Sports wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. De Jong Sports moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.

Om dit te bereiken, is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. De Jong Sports heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. De trainers dragen de gedragsregels actief uit. Wij verwachten dat (elke ouder/trainer of elk lid) de regels naleeft.

 

Een trainer, coach of begeleider:

1 Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

2 Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen.

Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

3 Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent

gedrag VOG overleggen.

4 Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie

niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag,

waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

5 Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de

sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

6 Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke

gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

7 Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende

en/ of beledigende opmerkingen.

8 Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan de trainer.

9 Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

10 Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te

nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

11 Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

12 Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Ik heb kennis genomen van bovenvermelde gedragsregels en zal deze naleven.

 

Ik heb kennis genomen van bovenvermelde gedragsregels en zal deze naleven.

 

Naam: ……………………………………………………………………….

Datum: ……………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………………

 

 

Verklaring onderwerping Tuchtrecht

De Jong Sports

Naam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Paspoort/ID/rijbewijsnummer:

De ondergetekende,

In aanmerking nemende dat De Jong Sports op grond van het bepaalde in haar statuten verplicht is ervoor zorg te dragen dat de ondergetekende zich (mede)onderwerpt aan de reglementen,

reglementen en besluiten van Stichting Nunchaku Nederland en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak,

Verklaart op de hoogte te zijn van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en zich vrijwillig te (mede)onderwerpen aan de, reglementen en besluiten van de vereniging Stichting nunchaku Nederland en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.

Handtekening:

 

Ondertekend te ________        op ________________________